نمونه ایرواشر صنعتی برای مسجد جامع پرند در تهران

ایرواشر صنعتی برای مسجد جامع پرند

ساخت و نصب ایرواشر صنعتی برای مسجد جامع فاز 6 پرند در استان تهران

ظرفیت: 50000CFM

طول و عرض: 5*6 متر

ارتفاع: 2 متر

تعدادی از تصاویر در ادامه

ایرواشر صنعتی برای مسجد جامع پرند ایرواشر صنعتی برای مسجد جامع پرند ایرواشر صنعتی برای مسجد جامع پرند ایرواشر صنعتی برای مسجد جامع پرند

واحد فروشواحد خدماتکارشناس