توضیحات

این پروژه شامل 2 دستگاه ایرواشر ایستاده 5000 CFM میباشد.