توضیحات

این پروژه شامل 10 دستگاه ایرواشر زیر سقفی نصب در بالکن  CFM 4000 میباشد.