توضیحات

تعداد دستگاه های به کار گرفته شده در این پروژه 10 دستگاه که شامل:

 

  • 8 دستگاه زیر سقفی :
    • 4 دستگاه 3000 CFM
    • 4 دستگاه 3500 CFM

 

  • 2 دستگاه پشت بامی:
    • 1 دستگاه 4000 CFM
    • 1 دستگاه 4100 CFM