توضیحات

این پروژه شامل 5 دستگاه ایرواشر زیر سقفی نصب در بالکن دبل CFM 6000 میباشد.