تفاوت ایرواشر و کولر آبی

ایرواشر سیستم استفاده شده در دستگاه ایرواشر بدین صورت است